بازدید دکترذبحی ازکارگاههای بنیادتعاون

منتشر شده در چهارشنبه, 12 مهر 1391 10:11
بازدید: ۱۴۲۱

 دکترذبحی معاون دادستان کل کشور به همراه دادستان انقلاب عمومی تبریز ورئیس سازمان زندانهای تبریز ازکارگاههای زندان تبریز بازدید وازتولیدات کارگاهها اظهاررضایت نمودند دکترذبحی پس ازبازدید ازکارگاهها ازطریق سیستم دیجیتالی مداربسته وبه طورزنده زندانیان راجهت اشتغال درکارگاهها رهنمون نمودند